Oudervereniging

Wij geloven in onze kinderen en wij willen samen met het Maxend team investeren in de toekomst van onze kinderen”

 
Door middel van ouderparticipatie streven wij naar een duurzame samenwerkingsrelatie tussen ouders/verzorgers en het Maxend team.
 
Onze Oudervereniging heeft als doel een klimaat te creëren op school waarbij de kinderen zich thuis voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit proberen we te bereiken door het bieden van praktische hulp aan het onderwijzend personeel en door te fungeren als klankbord voor de medezeggenschapsraad.
 
De oudervereniging organiseert samen met het team en een groot aantal hulpouders activiteiten / taken waar de school geen budget voor heeft, maar die bepalend zijn voor de goede onderlinge sfeer en waar de kinderen zeer naar uitzien. Dit kunnen feestelijke activiteiten zijn zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Pasen, sportdag en het schoolreisje niet te vergeten. Soms leveren we een bijdrage aan culturele evenementen zoals een museum- of theaterbezoek.
 
Naast hulp bij activiteiten zorgen wij ook voor:
·         Uitgifte schoolkalender
·         Beheer van materialen
·         Versieren van de school
·         Opvolgen luizenprotocol
·         Opvolgen allergieprotocol
·         Schoolfotograaf
·         Schminken bij activiteiten
·         Attentie schoolverlaters
·         Attentie bij afscheid /langdurige ziekte
·         Coördinatie verkeersveiligheid rondom school
 
Verder verstrekt de oudervereniging aan alle nieuwe leerlingen en ouders/verzorgers een welkomstpakket met allerlei “praktische” informatie in aanvulling op de schoolgids.
 
Middels een inschrijfsysteem wordt een ieder de kans geboden aan te geven met welke activiteit(en) of taak men wil meehelpen. U als ouder/ verzorger  kunt ook uw stem laten gelden en deelnemen aan de georganiseerde activiteiten

Bestuur:

Voorzitter:                            Tamara Schouten

Vice voorzitter:                     Marieke Govers

Penningmeester:                  Marleen van Kessel

Secretaris:                            Leontine van Balveren

Algemeen bestuurslid:          Brendy Uijlen

Algemeen bestuurslid:          Maaike Timmers

Algemeen bestuurslid:          Leande Wiering

Algemeen bestuurslid:          Annelot Tempelmann

Algemeen bestuurslid:          Linda Vorstenbosch


Contact
 
Het spreekt voor zich, dat “wij” als bestuur en leden van de Oudervereniging, altijd, openstaan voor suggesties, ideeën, (opbouwende) kritiek enz. U kunt daarvoor het secretariaat, of andere bestuursleden van de Oudervereniging benaderen: ouderverenigingmaxend@maxend.nl 

Aan het begin van ieder schooljaar wordt er een Algemene Ledenvergadering uitgeschreven, waarin het bestuur van de oudervereniging verantwoording af legt aan haar leden.

Ouderhulp

Mag u als ouder meedoen / meedenken??
Heel graag!!

De oudervereniging kan slechts bestaan, dan wel goed functioneren, wanneer er zoveel mogelijk ouders meedoen of meedenken.

Als u het leuk vindt om als ouder actief betrokken te zijn bij de school, dan kan dat op verschillende manieren:

· Klassenouder
Is het eerste contact tussen de leerkracht, de Oudervereniging en de ouders/verzorgers. Ondersteunt/assisteert de leerkracht bij activiteiten in de groep.
· Bestuurslid Oudervereniging
Binnen het bestuur zijn verschillende taken te verdelen. Voor meer informatie neem contact op met de voorzitter (zie onder bestuur)
· Brigadieren
Op een vast tijdstip in de week zorgen dat de kinderen veilig kunnen oversteken van en naar school.
· Lid verkeerscommissie
Meedenken en meepraten over de verkeersveiligheid rondom school.
· Versieren/opruimen
Ten behoeve van activiteiten wordt de school buiten of binnen versierd.
· Fotograferen
Het maken van foto’s tijdens een activiteit of thema.
· Schminken
Het schminken van de kinderen tijdens diverse activiteiten.
· Luizencontroleur
Elke woensdag na een vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op luizen. Met één of meerdere groepjes ouders worden de groepen gecontroleerd.
· Coördinator van een activiteit
Iedere activiteit wordt georganiseerd door 1 of 2 leerkrachten samen met 1 of 2 activiteitcoördinatoren vanuit de ouders.
· Hulpouder bij een activiteit
Als hulpouder helpt u op de dag van de activiteit zelf. Bij uitstapjes is het gewenst dat u beschikt over een auto om kinderen te vervoeren

De school heeft een scholierenongevallenverzekering afgesloten. Evt. schade wordt gedekt wanneer aan de voorwaarden zoals beschreven in de schoolgids wordt voldaan.
U bent als ouder /chauffeur verantwoordelijk voor het (laten) omdoen van de autogordels.

 

Lidmaatschap
 
Alle ouders/verzorgers die één of meer kinderen op school hebben, zijn automatisch lid van de oudervereniging. Ouders die dit niet willen, kunnen dat schriftelijk kenbaar maken aan het secretariaat van de oudervereniging: ouderverenigingmaxend@maxend.nl
  
Ouderbijdrage
 
Om verschillende activiteiten te kunnen realiseren (zie begroting), vraagt de oudervereniging aan haar leden een vrijwillige bijdrage van € 15,00 per kind, per schooljaar. Voor kinderen die instromen vanaf januari t/m maart, is dit € 7,50 en vanaf april behoeft geen ouderbijdrage betaald te worden voor dat schooljaar.
 
Deze vrijwillige ouderbijdrage wordt eenmaal per jaar (normaliter in herfst) automatisch afgeschreven gedurende de tijd dat uw kind bij ons op school zit.
 
Bijdrage schoolreis
 
Om het jaar gaan alle kinderen op schoolreisje. Ieder kind gaat dus tijdens zijn/haar schoolloopbaan 4 keer met een schoolreisje mee. Daarbij gaan telkens 2 groepen
(1-2, 3-4, 5-6, 7-8) samen naar dezelfde bestemming, welke is afgestemd op de bewuste leeftijdsgroep. Om het schoolreisje te kunnen betalen, is er per twee jaar een eigen vrijwillige bijdrage van € 12,50 nodig. Om de financiële rompslomp voor een ieder te beperken, hebben we besloten om jaarlijks de helft, zijnde € 6,25, tegelijkertijd met de vrijwillige ouderbijdrage ad € 15,00 te innen, wat neerkomt op een totaalbedrag van € 21,25* per kind per schooljaar.
 

Begroting
 
De begroting is op te vragen via de penningmeester van de oudervereniging.