Samenwerkingsverband PO 30 06

Samenwerkingsverband SWV PO 30.06


De scholen van de SKPO Novum plaatsen in principe de leerlingen die aangemeld worden, dus ook
leerlingen die extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben, waaronder leerlingen met een
beperking / handicap. Hierbij willen wij zoveel mogelijk tegemoet komen aan de onderwijs- en
ondersteuningsbehoeften van alle leerlingen.


Zo luidt ook de opdracht voor het samenwerkingsverband Passend onderwijs (= SWV PO 30.06),
waarvan wij sinds 1 augustus 2014 deel uitmaken. De besturen van de scholen voor regulier onderwijs,
de scholen voor speciaal basisonderwijs en de scholen voor speciaal onderwijs hebben gezamenlijk de
opdracht om een continuüm van onderwijsondersteuning te realiseren. Uitgangspunt hierbij is, dat de
reguliere basisscholen binnen hun basisondersteuning tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften
van de meeste leerlingen. Wanneer de basisondersteuning niet toereikend is, kunnen besturen een
beroep doen op extra ondersteuning vanuit het SWV. Dit kan in de vorm van verschillende
ondersteuningsarrangementen, te weten:
- Extra ondersteuning op de reguliere basisschool (= arrangement BaO)
- Extra ondersteuning op een school voor speciaal basisonderwijs (= arrangement SBaO)
- Extra ondersteuning op een school voor speciaal onderwijs (= arrangement SO) .


Het SWV kan een SO-arrangement aanbieden voor lichamelijk gehandicapte leerlingen, verstandelijk en
meervoudig gehandicapte leerlingen, langdurig zieke leerlingen, en leerlingen met ernstige
gedragsproblemen. SO-arrangementen worden in samenwerking met de regionale voorzieningen
aangeboden voor visueel gehandicapte leerlingen en auditief en communicatief gehandicapte
leerlingen.


Zie voor meer informatie: www.samenwerkingsverband3006.nl
In het verlengde van de opdracht voor het SWV PO 30.06 hebben wij voor SKPO Novum beschreven
hoe de basisondersteuning op de verschillende scholen wordt georganiseerd. Daarnaast hebben wij
beschreven hoe extra ondersteuning kan worden aangevraagd en ingezet, opdat – binnen de
basisondersteuning – tegemoet kan worden gekomen aan leerlingen met specifieke
ondersteuningsbehoeften.


Heeft u vragen over de ondersteuning en begeleiding van uw kind, dan is de leraar van uw kind voor u
het eerste aanspreekpunt.


De intern begeleider onderhoudt het contact met het SWV PO 30.06. U kunt bij de intern begeleider
terecht wanneer u vragen heeft omtrent de aanmelding bij het speciaal basisonderwijs of speciaal
onderwijs.

https://www.swvpo3006.nl/